Que Sera, Sera

 

When I was just a little girl
I asked my mother, what will I be
Will I be pretty, will I be rich?
Here’s what she said to me

เมื่อตอนฉันยังเป็นเด็กเล็กๆ
ฉันถามคุณแม่ฉันว่าโตขึ้นจะได้เป็นอะไร
ฉันจะได้เป็นคนสวยหรือคนรวยไหม?
คุณแม่ก็ตอบฉันว่า……..

Que sera, sera
Whatever will be, will be
The future’s not ours to see
Que sera, sera
What will be, will be

เค เซรา เซร่า
ปล่อยมันเป็นไป ให้มันเป็นไป
อนาคตเราไม่สามารถล่วงรู้ได้
เค เซรา เซร่า
ให้มันเป็นไป ปล่อยมันเป็นไป…

When I grew up, I fell in love
I asked my sweetheart what lies ahead
Will we have rainbows day after day?
Here’s what my sweetheart said

เมื่อฉันโตขึ้นและมีความรัก
ฉันถามแฟนฉันว่าเราจะเป็นอย่างไรในวันข้างหน้า
จะมีสายรุ้งในทุกๆวันไหม?
แฟนฉันก็ตอบฉันว่า…..

Que sera, sera
Whatever will be, will be
The future’s not ours to see
Que sera, sera
What will be, will be

เค เซรา เซร่า
ปล่อยมันเป็นไป ให้มันเป็นไป
อนาคตเราไม่สามารถล่วงรู้ได้
เค เซรา เซร่า
ให้มันเป็นไป ปล่อยมันเป็นไป…

Now I have children of my own
They ask their mother, what will I be
Will I be handsome, will I be rich?
I tell them tenderly

และตอนนี้ที่ฉันมีลูก
เขาถามแม่ของเขาว่า ผมจะได้เป็นอะไร
ผมจะเป็นคนหล่อ หรือคนรวยไหม?
ฉันก็บอกกับเขาเบาๆว่า……

Que sera, sera
Whatever will be, will be
The future’s not ours to see
Que sera, sera
What will be, will be
Que sera, sera……..

เค เซรา เซร่า
ปล่อยมันเป็นไป ให้มันเป็นไป
อนาคตเราไม่สามารถล่วงรู้ได้
เค เซรา เซร่า
ให้มันเป็นไป ปล่อยมันเป็นไป
เค เซรา เซร่า…….

ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิต ณ ปัจจุบันครับ

Share